Disclaimer

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar W.R.International B.V. kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Uitgever zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website www.grilltrader.com kan niet leiden tot schadevergoeding door welke partij dan ook.

De website met internetadres grilltrader.com en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Grilltrader.

Grilltrader machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grilltrader, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@grilltrader.com.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Grilltrader aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Grilltrader behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Grilltrader geen controle kan uitoefenen. Grilltrader aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.